Chuột đôi khi dừng phản hồi trong một vài giây.

Hãy thử thiết lập LOD cao hơn trước tiên. Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy kiểm tra chuột trên một máy tính cá nhân khác hoặc một cổng USB khác. Nếu vấn đề vẫn xảy ra và sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.