Tại sao có một số trò chơi bị thoát ra khi tắt/bật FreeSync Premium?

Có, model này nằm trong danh sách màn hình đủ điều kiện chính thức của NVIDIA G-Sync Compatible. Bạn có thể tham khảo website: https://www.nvidia.com/