Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để Vô hiệu hoá "Nâng cao độ chính xác của con trỏ" trong các thuộc tính chuột

a. Panel Điều khiển > Chuột
b. Tùy chọn Con trỏ > Bỏ chọn Nâng cao độ chính xác của con trỏ
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.