Tại sao tôi không thể lưu cài đặt ở các chế độ Gamer 1, Gamer 2 và Gamer 3 trên màn hình?

Troubleshooting  /   2022-11-17

Đối với màn hình dòng K mới, cách lưu cài đặt qua S Switch đã được thay đổi.

Nếu Gamer 1 được chọn, cài đặt hiển thị tùy chỉnh chỉ được lưu trong màn hình.

Nếu bạn muốn lưu cài đặt trên S Switch, bạn cần nhấn và giữ phím Gamer (1, 2 hoặc 3) trên S Switch trong ba giây, sau đó cài đặt sẽ được lưu.