Tại sao một số trò chơi bị thoát khi tắt hoặc bật FreeSync Premium / Adaptive-Sync?

Troubleshooting  /   2022-11-17

Đây là hiện tượng bình thường, giống như việc thực hiện các thay đổi lớn đối với cài đặt đồ họa của game. Khi FreeSync Premium được bật hoặc tắt khi game đang chạy, một số game sẽ bị ảnh hưởng vì cần đặt lại cài đặt đồ họa để thay đổi có hiệu lực.