Chuột hoạt động tốt khi di chuyển lên hoặc xuống, nhưng khi trỏ chuột sang bất kỳ hướng nào khác, cảm biến bị lag, dừng hoàn toàn hoặc di chuyển ở tốc độ chỉ bằng 1/3 bình thường. Tôi nên làm gì để khắc phục tình trạng này?

Troubleshooting  /   2023-08-10