Khi di chuyển chuột vượt quá một tốc độ nhất định, chuột có hiện tượng bắt đầu di động không chính xác hoặc bị đơ, không di chuyển.

Troubleshooting  /   2023-08-10