Cảm biến đột nhiên trở nên kém chính xác hơn trong trò chơi ở 1600 dpi. Chuột di chuyển như 400 dpi. Tôi nên làm gì trong tình huống này?

Troubleshooting  /   2023-08-10