Không có chỉ báo LED khi cài đặt DPI được đặt thành 1600.

Troubleshooting  /   2023-08-10