Con lăn chuột (scroll wheel) phát ra tiếng ồn và thao tác với con lăn chuột không được ghi nhận.

Troubleshooting  /   2023-08-10