Chuột mới không nằm trên một bề mặt phẳng và không ổn định khi nhấp.

Troubleshooting  /   2023-08-10