Chuột mới không nằm trên một bề mặt phẳng và không ổn định khi nhấp.

Troubleshooting  /   2024-07-15

Vui lòng kiểm tra feet chuột. Nếu có bất thường, hãy sử dụng bộ dự phòng để thay thế bộ hiện tại. 

Nếu việc thay thế feet chuột không giải quyết đước vấn đề, có nghĩa là có sự bất thường với thiết bị, vui lòng liên hệ với chúng tôi (trang web ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA) để được hỗ trợ thêm.

 

Làm thế nào để thay đổi feet chuột?

https://www.youtube.com/watch?v=q0YPdJNrCuI