Chuột của tôi không được nhận diện bởi máy tính. Thông báo hiển thị "Unknown USB Device" (Thiết bị USB không xác định).

Troubleshooting  /   2023-08-10