Tại sao tôi không thể lưu cài đặt ở chế độ Gamer1, Gamer2 và Gamer3 trên màn hình của mình?

Troubleshooting  /   2022-09-23

Đối với màn hình dòng K mới, cách lưu cài đặt qua S Switch đã được thay đổi. Nếu chọn Gamer1, cài đặt hiển thị tùy chỉnh chỉ được lưu lại trên màn hình.

Nếu bạn muốn lưu cài đặt trên S Switch, bạn cần nhấn và giữ phím Gamer (1, 2 hoặc 3) trên S Switch trong ba giây, sau đó cài đặt sẽ được lưu lại.