Cảm biến đã trở nên kém chính xác khi tôi chơi một trò chơi ở mức 1600 dpi, nhưng chuột di chuyển như thể ở mức 400 dpi.

Hãy kiểm tra thiết bị trên một máy tính cá nhân khác, một cổng USB khác và làm theo các bước xử lý sự cố.
1. Cài đặt lại trình điều khiển chuột.
2. Làm sạch ống kính cảm biến bằng chổi quét.