PC không nhận chuột của tôi. Màn hình hiển thị "Unknown USB-Device".

a. Vui lòng cài đặt lại trình điều khiển chuột (trình quản lý thiết bị windows) và thử lại..
b. Kiểm tra thiết bị trên PC khác và/hoặc cổng USB khác.
c. Vui lòng thử gỡ bỏ phần mềm trình điều khiển chuột của các hãng khác nếu có cài đặt để tránh trùng lặp trình điều khiển với trình điều khiển USB của Windows..
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi (Website ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA).