Card đồ họa nào là yêu cầu tối thiểu để chạy 240hz?

Chúng tôi khuyến nghị thẻ đồ họa nên chọn ít nhất:
NVIDIA GeForce GTX 980 trở lên
AMD Radeon RX 480 trở lên