Tốc độ làm mới tối thiểu mà DyAc đang hoạt động là bao nhiêu?

Tốc độ làm mới tối thiểu để bật DyAc là 100hz. Tốc độ làm mới nhanh hơn sẽ cung cấp hiệu suất DyAc tốt hơn.