XL2411P có hỗ trợ Display Pilot không?

Màn hình XL2411P không hỗ trợ Display Pilot.