Dấu màu đỏ trước chuột dùng để làm gì?

Explanation  /   2024-07-15

Đó là nơi đặt dải ăng-ten cho hoạt động không dây. Vui lòng không che hoặc sơn lên phần đánh dấu này để đảm bảo hiệu suất tối ưu.