Tôi có EC2-CW và EC3-CW, vậy tôi có thể sử dụng một USB dongle hoặc bộ thu nâng cao với cả hai con chuột cùng một lúc không?

Explanation  /   2023-08-10

Không, mỗi USB dongle và đầu thu nâng cao chỉ có thể ghép nối với một con chuột.