Chất liệu của feet chuột EC-CW có giống với chất liệu được sử dụng trên các mẫu có dây không?

Explanation  /   2023-08-10

Vâng, chúng có cùng một loại chất liệu.