Sự khác biệt giữa FreeSync, FreeSync Premium và FreeSync Premium Pro (hoặc FreeSync 2) là gì?

Vui lòng tham khảo trang web của AMD để biết chi tiết về sự khác biệt giữa các phiên bản FreeSync khác nhau: https://www.amd.com/en/technologies/free-sync