Tất cả màn hình Zowie hay chỉ một số dòng màn hình không có thủy ngân?

Tất cả màn hình Zowie đều không có thuỷ ngân