Làm thế nào để xác nhận nếu chuột có nguy cơ gặp phải lỗi nhấp đúp như thông báo của công ty?

Vui lòng cung cấp S/N để BenQ hoặc đơn vị bán lẻ kiểm tra. Đối với lô hàng có nguy cơ, số seri bắt đầu với GBFBGxxxxxxxx và GBWCFxxxxxxxx.