Tại sao tôi không thể bật đồng thời chức năng DyAc / DyAc+ và Freesync Premium / Adaptive-Sync?

Application  /   2022-11-17

Các tính năng này không tương thích.

Khi chức năng DyAc / DyAc+ được bật, FreeSync Premium / Adaptive-Sync sẽ bị tắt; hoặc DyAc / DyAc+ sẽ bị tắt khi FreeSync Premium / Adaptive-Sync được bật.