Tại sao tôi không thể bật đồng thời chức năng DyAc / DyAc+ và Freesync Premium / Adaptive-Sync?

Application  /   2022-11-17