DyAc / DyAc+ có hoạt động trên bảng điều khiển (console) không?

Application  /   2022-11-17

DyAc khả dụng khi tốc độ làm mới video đầu vào trên 100hz.

Vui lòng đảm bảo rằng bảng điều khiển/trò chơi của bạn có thể hỗ trợ hơn 100 Hz và xuất ổn định hơn 100 FPS. Tốc độ làm mới cao hơn sẽ mang lại hiệu suất DyAc tốt hơn.