Tôi có thể chia sẻ cài đặt của mình với một người bạn có màn hình không có trong danh sách màn hình tương thích Cài đặt XL để Chia sẻ không?

Application  /   2022-11-17

Rất tiếc, bạn sẽ không thể. Tính năng này yêu cầu phần cứng, chương trình cơ sở và phần mềm hoạt động nên chỉ những kiểu máy tương thích với phần mềm mới có thể sử dụng tính năng này.