Nếu sản phẩm của tôi không có chức năng thời gian video (video timing) 120hz, tôi có thể tự cập nhật FW không?

Application  /   2022-09-23

Rất tiếc, chúng tôi hiện không có kế hoạch cập nhật chương trình cơ sở cho các sản phẩm mẫu cũ đó và khách hàng cũng không thể tự cập nhật chương trình cơ sở vì nó yêu cầu các công cụ và kiến