Có cách quấn hoặc cuốn gọn nào để tránh cho cáp bị đứt bên trong khi lưu trữ không?

Application  /   2023-08-10