Làm cách nào để cài đặt lại trình điều khiển chuột (mouse driver)?

Application  /   2023-08-10

a. Control Panel > chọn "Mouse" > chọn "Device Manager"

b. Chọn "Expand Mice and other pointing devices"  > Nhấp chuột phải vào "HID-compliant mouse" và chọn gỡ cài đặt "uninstall"

c. Sau khi hoàn thành, hãy khởi động lại PC