Làm cách nào để tắt "Enhance pointer precision" khỏi thuộc tính chuột?

Application  /   2023-08-10