Làm cách nào để tắt "Enhance pointer precision" khỏi thuộc tính chuột?

Application  /   2023-08-10

a. Control Panel > chọn "Mouse" 

b. Chọn "Pointer Options" > Bỏ chọn "Enhance pointer precision"