Làm cách nào để thay đổi/đặt lại cài đặt LOD (Càm biến nhấc chuột) của chuột?

Application  /   2023-08-10

Để thay đổi cài đặt LOD cho các dòng EC-A, FK, ZA, EC-C, FK-C, ZA-C, S-C, vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:

Vui lòng ngắt kết nối chuột trước. Nhấn và giữ  đồng thời các nút kết hợp sau và kết nối lại chuột qua USB.

• Đối với LOD thấp hơn: nút 4 + 1

• Đối với LOD trung bình: nút 5 + 1

• Đối với LOD cao hơn: nút 4 + 1 + 2

Để thay đổi cài đặt LOD cho dòng EC-CW, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới:

Chế độ không dây: Tắt nguồn chuột trước. Nhấn và giữ đồng thời các nút kết hợp sau, đồng thời bật nguồn chuột.

Chế độ có dây: Tắt nguồn và ngắt kết nối chuột trước. Nhấn và giữ đông thời các nút kết hợp sau và kết nối lại chuột cùng lúc.

• Đối với LOD thấp hơn: nút 4 + 1

• Đối với LOD trung bình: nút 5 + 1

• Đối với LOD cao hơn: nút 4 + 1 + 2