Làm cách nào để thay đổi/đặt lại cài đặt LOD (Khoảng cách nâng) của chuột?

Để thay đổi cài đặt LOD, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới: Đối với khoảng cách lift-off thấp hơn: Vui lòng ngắt kết nối chuột, giữ Nút 4 + Nút 1 trong khi kết nối lại chuột qua USB.
Đối với khoảng cách thang máy trung bình: Vui lòng ngắt kết nối chuột, giữ Nút 5 + Nút 1 trong khi kết nối lại chuột qua USB.
Đối với khoảng cách nhấc lên cao hơn: Vui lòng ngắt kết nối chuột, giữ Nút 4 + Nút 1 + Nút 2 trong khi kết nối lại chuột qua USB.