Tại sao tôi không thể sử dụng DyAc và Freesync cùng một lúc?

Các tính năng này không tương thích - khi DyAc được bật, thì tính năng FreeSync sẽ tắt; hoặc DyAc sẽ tắt khi Freesync được bật.