DyAc có hoạt động trên bảng điều khiển không?

DyAc khả dụng khi tốc độ làm mới của video đầu vào trên 100hz.
Các bạn hãy kiểm tra xe bảng điều khiển/trò chơi của bạn có thể hỗ trợ trên 100hz hay không;
Tốc độ làm mới cao hơn sẽ cung cấp hiệu suất DyAc tốt hơn.