Làm cách nào để biết thông số DPI hiện tại?

Chỉ số DPI hiện tại được hiển thị qua đèn hiệu LED màu.