Nếu tôi có thêm câu hỏi về Cài đặt XL để chia sẻ, tôi có thể tìm hỗ trợ ở đâu?

Vui lòng liên hệ với bộ phận RMA của chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi (ZOWIE site > Support > Contact > RMA); hoặc bạn có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi trên Facebook của ZOWIE Việt Nam.