Tôi có thể chia sẻ cài đặt của mình với một bạn khác không sử dụng màn hình XL nằm trong danh sách các màn hình tương thích không?

Thành thật xin lỗi bạn! XL Setting to Share yêu cầu tương thích trên hardware, firmware và software. Chỉ màn hình được thiết kế với các tính năng tương thích mới có thể sử dụng chức năng này.