XL2411 có hỗ trợ chức năng Motion Blur Reduction không? Làm sao để kích hoạt chức năng này?

XL2411 có hỗ trợ chức năng Motion Blur Reduction.
- Cài đặt mặc định chọn "Off".
- Để kích hoạt chức năng, mở OSD -> Picture -> Blur Reduction -> chọn "ON".