RL2755 có hỗ trợ cài đặt HDMI out không?

RL2755 và RL2455 không hỗ trợ chức năng cài đặt 'head to head'. Chỉ có RL2460 hỗ trợ chức năng này.