Chức năng của nút Fn có thể được tùy chỉnh không?

Chức năng của nút Fn không thể tùy chỉnh được.