Tôi có thể thay đổi các thiết lập mặc định của các nút bên (nút 4 & nút 5) trong Windows, Mac hay trong Game không?

Chức năng mặc định của nút bên trong Windows và Mac không thể thay đổi, nhưng trong Game, chức năng của nút bên có thể được thiết lập tùy ý.