Làm thế nào để cài đặt lại trình điều khiển chuột?

a. Panel Điều khiển > Chuột > Trình quản lý thiết bị
b. Mở rộng Mice và các thiết bị trỏ khác > nhấp chuột phải vào Chuột tuân thủ HID và chọn Gỡ cài đặt