Làm thế nào để thay đổi tỷ lệ báo cáo khác nhau (Hz)?

Hãy chắc chắn rằng chuột ở tình trạng KHÔNG KẾT NỐI.
a. 125 Hz: Giữ nút 4+5 và cắm chuột vào USB. Khi con lăn chuột sáng lên, chuột sẽ ở mức 125 Hz.
b. 500 Hz: Giữ nút 5 và cắm chuột vào USB. Khi con lăn chuột sáng lên, chuột sẽ ở mức 500 Hz.
c. 1000 Hz: Giữ nút 4 và cắm chuột vào USB. Khi con lăn chuột sáng lên, chuột sẽ ở mức 1,000 Hz. (Chỉ thực hiện điều này nếu trước đó bạn đã thay đổi đến 125 hoặc 500 Hz).