Làm cách nào để tắt "Enhance pointer precision" từ các thuộc tính của chuột?

a. Control Panel > Mouse
b. Pointer Options > Bỏ chọn Enhance pointer precision