Làm thế nào để thay đổi LOD (Cảm biến nhấc chuột) và cài đặt lại các thiết lập của chuột?

Để thay đổi các thiết lập LOD, hãy làm theo các bước dưới đây:
- Đối với khoảng cách nhấc chuột thấp hơn: Hãy ngắt kết nối chuột, giữ Nút 4 + Nút 1 và sau đó kết nối chuột thông qua USB
- Đối với khoảng cách nhấc chuột trung bình: Hãy ngắt kết nối chuột, giữ Nút 5 + Nút 1 và sau đó kết nối chuột thông qua USB
- Đối với khoảng cách nhấc chuột cao hơn: Hãy ngắt kết nối chuột và giữ Nút 4 + Nút 1 + Nút 2 và sau đó kết nối chuột thông qua USB