Tại sao tôi không thể đặt tần số thành 144Hz trên màn hình XL2411/XL2411P của mình?

Vui lòng kiểm tra những nội dung sau:
1) Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có cổng DVI và sử dụng cáp DVI Dual Link
2) Đảm bảo rằng màn hình sử dụng cáp DVI đi kèm của BenQ.
Lưu ý: Chỉ DVI Dual Link mới hỗ trợ 144Hz trên màn hình XL2411.
Cả DVI Dual Link và DisplayPort 1.2 đều hỗ trợ 144Hz trên XL2411P.