PC 無法辨識滑鼠。訊息顯示「未知的 USB 裝置」。

 a.請重新安裝鼠標驅動程序(Windows 裝置管理員)並重試。

 

b. 在另一台 PC 或另一個 USB 端口上測試該裝置。

 

c. 如果安裝了其他品牌的鼠標驅動軟件,請嘗試刪除,以免驅動程序衝突。

 

如果問題持續發生,表示 PCB 或纜線可能有問題;若產品仍在保固期內,請與我們聯繫(ZOWIE 網站/支援服務/聯絡我們/維修與保固)。

適用產品型號

EC1-A (L), EC2-A (M), FK1 (L), FK1+ (XL), FK2 (M), ZA11 (L), ZA12 (M), ZA13 (S), EC1 (L), EC1 TYLOO (L), EC1-B (L), EC1-B CS:GO (L), EC1-B DIVINA BLUE (L), EC1-B DIVINA PINK (L), EC2 (M), EC2 TYLOO (M), EC2-B (M), EC2-B CS:GO (M), EC2-B DIVINA BLUE (M), EC2-B DIVINA PINK (M), FK1+-B (XL), FK1+-B DIVINA BLUE (XL), FK1+-B DIVINA PINK (XL), FK1-B (L), FK1-B DIVINA BLUE (L), FK1-B DIVINA PINK (L), FK2-B (M), FK2-B DIVINA BLUE (M), FK2-B DIVINA PINK (M), S1 (M), S1 DIVINA BLUE (M), S1 DIVINA PINK (M), S2 (S), S2 DIVINA BLUE (S), S2 DIVINA PINK (S), ZA11-B (L), ZA12-B (M), EC1-C (L), EC2-C (M), EC3-C (S), FK1+-C (XL), FK1-C (L), FK2-C (M), S1-C (M), S2-C (S), ZA11-C (L), ZA12-C (M), ZA13-C (S), ZA13-C (S)

顯示更多 顯示更少

這篇文章是否對您有幫助?

為什麼這篇內容沒有幫助?