DyAc / DyAc+ ทำงานบนคอนโซลหรือไม่

Application  /   2022-11-16

DyAc ได้รับการปรับให้เหมาะสมเมื่ออัตราการรีเฟรชวิดีโออินพุตสูงกว่า 100Hz

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนโซล/เกมของคุณรองรับมากกว่า 100Hz และเอาต์พุตมากกว่า 100 fps ที่เสถียร อัตราการรีเฟรชที่สูงขึ้นจะให้ประสิทธิภาพ DyAc ที่ดีขึ้น