วิธีการเปลี่ยนอัตรา Report Rate (Hz)

ถอดเมาส์จากพอร์ตก่อนทำการตั้งค่าใหม่

125 Hz: กดปุ่ม 4+5 ค้างไว้ และเสียบเมาส์เข้ากับพอร์ต USB เมื่อล้อมีไฟติดสว่างขึ้น เมาส์จะมีอัตรา 125 Hz

500 Hz: กดปุ่ม 5 ค้างไว้ และเสียบเมาส์เข้าใน USB เมื่อล้อมีไฟติดสว่างขึ้น เมาส์จะมีอัตรา 500 Hz

1000 Hz: กดปุ่ม 4 ค้างไว้ และเสียบเมาส์เข้าใน USB เมื่อล้อมีไฟติดสว่างขึ้น เมาส์จะมีอัตรา 1,000 Hz
(ทำเช่นนี้เฉพาะเมื่อคุณมีการเปลี่ยนเป็น 125 หรือ 500 Hz ก่อนหน้านี้เท่านั้น)