วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าระยะห่างในการยก LOD (Lift of Distance) ของเมาส์

Lower Lift-off Distance
ระยะห่างในการยกระดับต่ำ: ถอดเมาส์ออก กดปุ่ม 4 + 1 ค้างไว้ จากนั้นเชื่อมต่อเมาส์ผ่าน USB

Medium Lift-off Distance
ระยะห่างในการยกระดับกลาง: ถอดเมาส์ออก กดปุ่ม 5 + 1 ค้างไว้ จากนั้นเชื่อมต่อเมาส์ผ่าน USB

Higher lift-off Distance
ระยะห่างในการยกระดับสูง: ถอดเมาส์ออก กดปุ่ม 4 + 1 + 2 ค้างไว้ จากนั้นเชื่อมต่อเมาส์ผ่าน USB